پایگاه اطلاع رسانی ولایت دایکندی

این پایگاه در حد توان انعکاس دهنده نابسامانیهای سیاسی و اداری در ولایت دایکندی می باشد و از طریق نشر حقایق، نقد منصفانه و تحلیل های علمی ، روحیه حسابدهى و مسئولیت پذیری را تعقیب می نماید

پایگاه اطلاع رسانی ولایت دایکندی

این پایگاه در حد توان انعکاس دهنده نابسامانیهای سیاسی و اداری در ولایت دایکندی می باشد و از طریق نشر حقایق، نقد منصفانه و تحلیل های علمی ، روحیه حسابدهى و مسئولیت پذیری را تعقیب می نماید

پایگاه اطلاع رسانی ولایت دایکندی

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

معرفی اجمالی علما و شخصیت های دایکندی

اسلاید شو

--------------------
moisrex ------------------

اسلاید شو

معرفي سناتوران ولایت دایکندی

اسلاید شو

اسلاید شو

پایگاه اطلاع رسانی ولایت دایکندی از طریق نقد منصفانه و تحلیل های علمی خود روحیه حسابدهى و شفافیت را در حکومت محلی تعقیب می نماید*** این پایگاه تا حد توان انعکاس دهنده نابسامانیهای سیاسی و اداری درولایت دایکندی می باشد *** این پایگاه در جهت اداره سالم ومدیریت أثربخش در در ولایت دایکندی می کوشد*** با آخرین گزارشات و تحلیل های خبری ولایت دایکندی با ما باشید** منتظر تماس و ارتباط علمی و فرهنگی شما می باشیم*** راه ارتباطی ما:adalat115@gmal.com

ابزار ساخت متن های متحرک

معرفی اعضای شورای ولایتی ولایت دایکندی

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

اسلاید شو

آخرین نظرات

پروژه های مربوط ولایت دایکندی در سند بودجه ملی سال ۱۳۹۶

نخبگان و محصلین دایکندی | دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴ ق.ظ

فهرست  از پروژه های که در سند بودجه ملی سال ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی افغانستان که در ولایت دایکندی لیحاظ شده است عبارت است از... 

1. اعمار میدان هوایی نیلی – دایکندی با بودجه 510447 دالر. تمویل کننده اداره هوانوردی ملکی

2. ساختمان سرک نیلی الی قوناق 1300000دالر. فواید عامه.

3. ساختمان مایکروهایدرل دایکندی 500000دالر. وزارت انرژی و آب.

4. اعمار لیله و صالن غذا خوری تحصیلات عالی دایکندی. 400000دالر. تحصیلات عالی.

5. خریداری تجهیزات دفتری برای موسسه تحصیلات عالی دایکندی. 977983دالر. تحصیلات عالی.

6. اعمار ساختمان انستییوت کثیرالرشتوی اناث دایکندی. 66996.6دالر. معارف.

7. پروژه های دارای اولویت ریاست معارف دایکندی . 1000000دالر. وزارت معارف.

8. اعمار شفاخانه صد بستر دایکندی 1000000 دالر به بودجه قبلی اش اضافه شده مجموع بودجه در سال ۱۳۹۶ که باید به مصرف برسد1421001دالر. وزارت صحت عامه

9. پروژه های ولایات کمتر انکشاف یافته 2716306دالر. وزارت انکشاف دهات.

10. اعمار پل ۱۲ متره (دهن دراو) ولسوالی میرامور. 26000دالر. حکومت افغانستان.

11. اعمار پل هجدی مرکز ولایت(تحت کار) 16000دالر. حکومت اقغانستان.

12. اعمار پل ۱۷متره سرسنگ خدیر با یک پل تیر اهن دار ۳۷۰۰۰دالر. بانک جهانی.

13. پل۲۰ متره سنگسار ولسوالی شهرستان(تحت کار) ۲۰۰۰۰دالر. انکشاف دهات.

14. پل ۲۰ متره شینیه شهرستان (تحت کار)۲۰۰۰۰ دالر. انکشاف دهات.

15. اعمار پل ۸۰متره پای اشکار آباد شهرستان (کانکریتی). تمویل کننده انکشاف دهات.

16. پل ۲۵متره کانکریتی میرغلام ولسوالی میرامور.

17. اعمار مهمانخانه، منزل رهایشی و تعمیراداری ولایت دایکندی. با بودجه ۲۵۰۷۱۶دالر. وزارت شهرسازی و مسکن.

18. ساخت و ترمیم سرک از ولسوالی کیتی الی ولسوالی گیزاب.

19. قیرریزی فازل اول بخش دوم سرک نیلی الی شهرستان به طول ۱۰ کیلومتر. فواید عامه.

20. قیرریزی فاز دوم سرک نیلی شهرستان به طول ۱۰ کیلومتر. فواید عامه.

21. ساخت و جغل انداز سرک نیلی شهرستان به طول ۱۷کیلومتر.فواید عامه.

22. ساخت و جغل اندازی سرک نیلی- شهرستان به طول ۱۰ کیلومتر. فواید عامه.

23. ساخت و جغل اندازی سرک نیلی – شهرستان به طول ۱۷کیلومتر. فواید عامه

24. ساخت و جغل اندازی سرک نیلی شهرستان به طول ۱۸ کیلومتر. فواید عامه .

25. ساخت و جغل اندازی سرک نیلی – شهرستان به طول ۹.۶ کیلومتر. فواید عامه.

26. قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک نیلی – شهرستان از ادامه ۱۰ الی ۲۰ کیلومتر بخش اول.بانک جهانی.

27. قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک نیلی – شهرستان از ادامه ۲۰ الی ۳۰ کیلومتر. بخش دوم.

28. قیرریزی ۱۰کیلومتر سرک نیلی – شهرستان از ادامه ۳۰ الی ۴۰ کیلومتر. بخش سوم.

29. قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک نیلی- شهرستان از ادامه ۴۰ الی ۵۰ کیلومتر. بخش چهارم.

30. قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک نیلی- شهرستان از ادامه ۵۰ الی ۶۰ کیلومتر . بخش پنجم.

31. قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک نیلی – شهرستان از ادامه ۶۰ الی ۷۰ کیلومتر. بخش ششم.

32. قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک نیلی- شهرستان از ادامه ۷۰ الی ۸۰کیلومتر. بخش هفتم.

33. قیرریزی ۱۰ کیلومتز سرک نیلی – شهرستان ازادامه ۸۰ الی ۹۰ کیلومتر. بخش هشتم.

34. قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک نیلی – شهرستان از ادامه ۹۰الی ۱۰۰ کیلومتر. بخش نهم

35. قیرریزی ۱۰ کیلومتر سرک نیلی- شهرستان از ادامه ۱۰۰ الی ۱۱۰ کیلومتر.بخش دهم .

36. قیرریزی ۲۰ کیلومتر سرک از ولسوالی ورس به استقامت کوتل اسپیلان ولسوالی میرامور.

 

تعدادی از پروژه های که لیست آن قبلن نشر شده بود را نیز در ذیل این لیست آورده ایم تا لیست تکمیل شود.

 

١-احداث سرک وجغل اندازی شروع ازده عروس خوشک الی شیخمیران ولسوالی اشترلی

٢-جغل اندازی ١٥کیلومترسرک درقریه های دینو،چاکه گگ وچارمتاخک درولسوالی میرامور

٣-اعمار١٥کیلومترسرک ازقریه علانووتاله قل الی قریه بیدک وسبزقول درولسوالی میرامور

٤-اعمارلیسه قریه میانه قل - قوم احمدبیک مرکزولایت

٥-اعمارمکتب قریه میراثی پایین ولسوالی سنگ تخت

٦-اعمارلیسه اوشالیج قریه لرگرخوشک ولسوالی اشترلی

٦-اعمارمکتب عابد رضا قریه سفیدسنگ بغل کندو ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی

٧-اعمارلیسه گاوشاخ درقریه چهاراسپان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی

٧-اعمارلیسه تاقمندره ولسوالی میرامورولایت دایکندی

٨-اعمارلیسه ذکوراشوغولکه شهرستان

٩-اعمارلیسه ذکوراستقلال دربندرولسوالی سنگ تخت وبندر ولایت دایکندی

١٠-اعمارمکتب نسوان ونه برگرولسوالی میرامور

١١-اعمارلیسه خاتم الا نبیاء کلیگان ولایت دایکندی

١٢-اعمارذخیره آب قریه ورس ولسوالی شهرستان بام کاوکوچ ولایت دایکندی

١٣- اعمارمسجد جامع امام مهدی بازاراسلام آباد قریه تمران ولسوالی کیتی

١٤-اعمارمسجد بازارسنگتخت ولسوالی سنگتخت وبندرولایت دایکندی

١٥-اعمارشفاخانه ولسوالی میرامورمرکزاسکان ولایت دایکندی

١٦-اعمارلیسه شیخ بهای سیداحمد ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی

١٧-اعمارمسجدجامع امام مهدی بازاراسلام آباد قریه تمران ولسوالی کیتی ولایت دایکندی

١٨-اعمارمسجد بازارمیرامورمرکز ولسوالی میرامور

١٩-اعمارمکتب متوسط امام حسین قوم بوچه قریه خوشک ولسوالی اشترلی

٢٠-اعماربندآبگردان جوی لزیر درقریه لزیرجوی پیتاب لزیرمرکز ولایت دایکندی

منبع: صفحه فیسبوک دفتر مقام ولایت دایکندی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
این پایگاه: از طریق نقد منصفانه و تحلیل های علمی، روحیه حسابدهى و شفافیت را در حکومت محلی ولایت دایکندی تعقیب می نماید*** این پایگاه: تا حد توان انعکاس دهنده نابسامانیهای سیاسی و اداری در ولایت دایکندی می باشد *** این پایگاه: در جهت اداره سالم ومدیریت أثربخش در ولایت دایکندی می کوشد*** با آخرین گزارشات و تحلیل های خبری از ولایت دایکندی با ما باشید*** این پایگاه: پذیرای مقالات وتحلیل های خبری شما برای نشر در اینجا می باشد*** این پایگاه: پیشنهادات شما را در مورد عرضه خدمات بهتر خود به دیده قدر مینگرد.*** اطلاع رسانی شما، این سایت را به دیگران موجب امتنان و خرسندی است*** منتظر تماس و ارتباط علمی و فرهنگی شما می باشد*** راه ارتباطی شما به ما: adalat115@gmail.com